Skip to Content

Okresy księgowe

Słownik Okresy księgowe definiuje okresy widoczne w Ksiegowosci.

Poniższy rysunek przedstawia Przykładowe zestawienie zawierające poszczególne Okresy księgowe.

Aby dodać nowy Okresy księgowy należy kliknąć przycisk Dodaj nowy wpis znajdujący się w lewym górnym rogu tabeli.

Okresy ksiegowe

Nazwa- to zawczyczaj rok.

Data rozpoczęcia-to data od kiedy ma byc ustawiony okres księgowy.

W wyświetlonym formularzu podajemy datę Okresu księgowego, w którym ma być rozliczany mieszkaniec i zatwierdzamy przyciskiem Zapisz .

 

 Skontaktuj się z nami
572 636 486
* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

Nasza usługa